DC Camp 2023

46,000.00

DC Summer CAMP

Мы рады объявить о запуске нового творческого летнего лагеря для школьников в возрасте от 10 до 16 лет — DC Summer CAMP!

DC Summer CAMP — летний лагерь, посвященный основам фотографии, базовым навыкам съемки и графическому редактированию. Это отличная возможность для школьников найти свое призвание в творчестве!

 

Что вас ждет в лагере?

 • Основы работы с фототехникой (DSLR)
 • Настройка и работа с экспозицией, диафрагмой и ISO
 • Обучение студийной фотографии
 • Фоторедактирование в Lightroom CC и Lightroom Mobile
 • Лайфхаки и практика в цветокоррекции и покраске
 • Практика портретной съемки и съемки для бренда (предметная съемка)
 • Основы мобилографии
 • Видеоредакторы VN, CapCut, Instories
 • SMM для фотографа
 • Создание backstage со съёмок
 • Демонстрация собственного проекта перед публикой
 • Работа на мощных компьютерах в DC Lab

Бонус: Создание портфолио

 

Для кого предназначен этот школьный лагерь? Для детей, которые:

 • Интересуются фотографией, но не знают, с чего начать;
 • Желают освоить программы Adobe Photoshop, Lightroom CC и Lightroom Mobile;
 • Если это описывает вашего ребенка, срочно записывайте его на DC Summer Camp!

Даты: 17 — 21 июля

Время: 10:00-13:00

Стоимость: 46 000 тенге

Место проведения: Назарбаев Университет, проспект Кабанбай Батыра 53, Блок 9, кабинет 302 — DC Lab

 

Количество мест ограничено!

Просим вас ознакомиться с офертой. Необходимо заполнить расписку от родителей или законного представителя.

Контакты:

Почта: dclab@nu.edu.kz

Телефон: +7 778 956 29 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC Summer CAMP

We are excited to announce the launch of a new creative summer camp for high school students (10-16 y.o.) — DC Summer CAMP!

DC Summer CAMP — a camp focused on photography fundamentals, basic photography skills, and graphic editing. This is a great opportunity for high school students to find their calling in arts!

 

What’s in store for you at camp?

 

 • Fundamentals of DSLR photography
 • Setting up and working with exposure, aperture, and ISO
 • Learning how to shoot studio photos
 • Photo editing in Lightroom CC and Lightroom Mobile
 • Life hacks and practice in color correction and painting
 • Practice for portraits and brand photography (object photography)
 • Basics of Mobile Photography
 • VN, CapCut, Instories video editors
 • SMM for Photographers
 • Creation of backstage from the shoot
 • Demonstrating your own project in front of the audience
 • Working on powerful computers in DC Lab

Bonus: Portfolio creation

 

Who is this school camp for? For children who:

 

 • Are interested in photography, but don’t know where to start;
 • Want to master Adobe Photoshop, Lightroom CC and Lightroom Mobile;
 • If this describes your child, register him or her for DC Summer Camp right away!

 

Dates: from 17 to 21 of July

Time: 10:00 AM — 1:00 PM

Price: 46,000 tenge
Location: Nazarbayev University, 53 Kabanbay Batyr Avenue, Block 9, Room 302 — DC Lab

Number of places is limited!

Please read the offer. A parent’s or legal representative’s receipt must be filled.

 

Contacts:

Email: dclab@nu.edu.kz

Phone: +7 778 956 29 77

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC Summer CAMP

Біз 10-16 жас аралығындағы мектеп оқушыларына арналған жаңа шығармашылық жазғы лагерь — DC Summer CAMP — іске қосылғанын хабарлауға қуаныштымыз!

 

DC Summer CAMP — фотосурет негіздеріне, негізгі түсіру дағдыларына және графикалық өңдеуге арналған жазғы лагерь. Бұл мектеп оқушылары үшін өз кәсібін шығармашылықтан табудың тамаша мүмкіндігі!

 

Лагерьде сізді не күтіп тұр?

 • Фототехникамен жұмыс істеу негіздері (DSLR)
 • Экспозицияны, диафрагманы және ISO-ны орнату және онымен жұмыс істеу
 • Студиялық фотографияны оқыту
 • Lightroom CC және Lightroom Mobile-да фото өңдеу
 • Түстерді түзету және бояудағы лайфхактар мен тәжірибелер
 • Брендке арналған портреттік және түсірілім тәжірибесі (тақырыптық түсірілім)
 • Мобилография негіздері
 • VN, CapCut, Instories бейне редакторлары
 • Фотограф үшін SMM
 • Түсірілімнен backstage жасау
 • Өз жобаңызды көпшілікке көрсету
 • DC Lab-та қуатты компьютерлерде жұмыс істеу

Бонус: Портфолио құру

Бұл мектеп лагері кімге арналған? Егер балалар:

 • Фотосуретке қызығушылық танытады, бірақ неден бастау керектігін білмейді;
 • Adobe Photoshop, Lightroom CC және Lightroom Mobile бағдарламаларын игергісі келеді;
 • Егер бұл сіздің балаңызды сипаттайтын болса, DC Summer Camp-қа жазыңыз!

Мерзімі: 17-21 маусым аралығында

Уақыты: 10:00 — 13:00 сағат аралығында

Бағасы: 46 000 теңге

Өтетін орын: Назарбаев Университеті, Қабанбай батыр даңғылы 53, 9 Блок, 302 кабинет-DC Lab

Орындар саны шектеулі!

 

Офертамен танысуыңызды сұраймыз. Ата-ананың немесе заңды өкілдің қолхатын толтыру қажет.

 

Байланыс деректер:

Пошта: dclab@nu.edu.kz

Телефон: +7 778 956 29 77